iTCourses - Release Notes

1.2.5.0
19.1.2024
- Nová funkcionalita všetkých tabuliek, kde je možné zoskupiť a následne usporiadať tabuľky podľa stĺpcov. Funkcionalita funguje jednoducho, stačí potiahnuť stĺpec do priestoru nad tabuľkou a prezerať a hodnotiť výsledky ešte efektívnejšie.
- Možnosť tlače alebo uloženia do PDF viacerých otvorených dokumentov alebo tabuliek.
- Nová akcia pre modelovanie "Vynechanie spojov" aj s možnosťou definovania maximálneho počtu vynechaných spojov. Taktiež pribudla nová štatistika ohľadne počtu spojov zahrnutých v riešení.
- Možnosť zmeny hesla používateľov v rámci dialógu o používateľovi.
- Zobrazenie vrstiev pre časové osi - možnosť zapnutia vrstvy Linky.
- Nová aktivita čistenie, ktorú je možné zadefinovať rovnako, ako napríklad DODK.
- Nad projektom pribudla možnosť otvoriť si informácie, kde je zobrazená početnosť/frekvencia premávania spojov v období platnosti riešenia.
- Pri načítavaní lístkov je zobrazené, že sa táto aktivita vykonáva v paneli nástrojov a aj v záložke lístky.
- V Novinkách a v nástroji v sekcii O programe k verzii zobrazenie dátumu vydania.
- Rozšírenie exportu v exceli o údaje o meškaní a vyťaženosti spojov.
- Voľba bezpečnostnej prestávky, ktorú možno počítať aj tak, že po dlhej pauze (delená zmena / denný nočný odpočinok) je nutné začať s resetovanou kumulatívnou prestávkou.
- Nová ikonka pre nastavenie a úpravu dopravcov.
- Nový design tabov dokumentov a okna, ako aj vylepšený design tabuliek.
- Presunutie menu do vrchnej lišty nástroja, čo zväčšilo pracovný priestor nástroja. Pribudlo menu pod používateľom s informáciami o používateľovi a s možnosťou tvoriť podpoužívateľov.
- Upozornenie na problém a riešenie mnohonásobného zaradenia spojov v rámci riešenia cez prenos JDF+.
- Je možné mať používateľa, ktorý využíva licencie podpoužívateľov. Pri načítaní projektu je nutné povedať na ktorú licenciu tento projekt treba spárovať.
- Pre výpočet/riešenie je možne nastaviť jeho platnosť, co sa tyká jednotlivých dni v týždni.


Opravy:
- Doplnenie možnosti exportu nad uloženým riešením pod koreňom.
- Odstránenie problému pádu aplikácie, prípadne dlhých prejazdov, ak bolo v JDF+ definované depo turnusu v mieste s ID, ktoré nebolo v súbore zastávky.
- Pre akcie v modelovaní rozlíšenie, že je možné na člen kliknúť.
- V tooltipe pre prejazd obmedzenie prejazdových kilometrov na 1 desatinné miesto.
1.2.4.0
13.11.2023
- pre hlavného používateľa, ktorým sa automaticky stal doteraz používaný „spoločný“ používateľ, pribudla v sekcii „Pomoc“ voľba „Používatelia..“ na pridávanie/rušenie svojich podpoužívateľov.
- pribudol nový člen účelovej funkcie „Nečinnosť v depe“, ktorý sa snaží dať všetky pauzy dlhšie ako definovaná hodnota do blízkosti depa turnusu (nocovňa/prvý spoj). Vzdialenosť, ktorú považuje používateľ za dostatočnú je tiež možné zadať.
- pribudla možnosť zakázať obraty medzi spojmi priamo v časových osiach a to nad konkrétnym spojom pomocou kontextového menu.
- v prípade, ak má linka aspoň jeden spoj nad 50 km respektíve platí pre neho zákon 561/2006, pribudol v globálnych parametroch nový prepínač „Nastavenie rovnakej legislatívy pre celú linku“, ktorý zabezpečí kategorizovať všetky spoje linky pre zákon 561/2006.
- vylepšenie algoritmu v oblasti denného počtu vodičov a to vzhľadom na dlhodobú potrebu vodičov.
- vylepšenie tooltipu turnusu na časových osiach, kde okrem iného pribudlo aj zobrazenie času stráveného v práci.
- pre člen „Nočný odpočinok“ pribudla nová voľba "Akceptovať porušenie", pričom algoritmus vytvára riešenie tak, aby bol dodržaný nočný odpočinok, ale nerobí pre to všetko a nezhoršuje ostatné parametre.
- vo vozovom parku je pre jednotlivé vozidlá pribudla možnosť špecifikovať:
• priradenie/zakázanie typu vozidla pre linku/spoj,
• zakázanie obsluhy úseku daným vozidlom,
• zakázanie obsluhy zastávky daným vozidlom.
- po ukončení výpočtu sa zobrazí správa s možnosťou otvoriť dokument s výsledkami. Používateľ tak môže prezerať alebo pripravovať iné výpočty a zároveň bude informovaný o pripravených výsledkoch.

Opravy:
- oprava chyby pri modelovaní, ktorá v špecifických prípadoch spôsobovala vyšší počet vozidiel ako v klasickom výpočte. Zároveň pribudol pre modelovanie člen na nastavenie zakázaných prejazdov nad určitú hranicu.
- opravenie a vylepšenie vkladania aktivity Doplnenie paliva.
- odstránenie zamrznutia programu pri nastavení nového spoja s intervalom 00:00, pričom sa aj zmenila funkcionalita na pridávanie spojov.
1.2.3.0
19.9.2023
- pribudlo nové zobrazenie turnusov na časových osiach.
- implementované načítanie lístkového exportu z programu TransOffice:
• v projekte je naplnená záložka Lístky so všeobecnými informáciami.
• možnosť automaticky zapísať údaje z načítaných lístkov do rozšírených vlastností spojov (meškania, vyťaženosť).
- pribudol nový modul v parametroch, v ktorom je možné zakázať prejazdy, ktoré majú vzdialenosť nad stanovenú hodnotu.
- pribudla možnosť vloženia aktivity „Doplnenie paliva“. V prvej verzii je jednotná definícia pre všetky turnusy a vozidlá. Je možné definovať miesta na doplnenie paliva, dĺžku doplnenia a dojazd.
- pribudla možnosť povoliť nočný odpočinok aj cez deň (v strede výkonu turnusu).
- v štatistikách a v porovnaní riešení bolo implementované rozlíšenie denného počtu vodičov a dlhodobého odhadu počtu vodičov.
- pribudol nový člen účelovej funkcie na minimalizáciu denného počtu vodičov (počet turnusov s výmenou vodiča).
- nastavili sa nové farby aktivít, aby sa zjednodušilo zobrazenie na časových osiach.
- pri rozdelení dopravcov sa turnusy priradia jednotlivým dopravcom podľa prvého spoja.
- pridané zobrazenie meškania a maximálneho počtu cestujúcich pre jednotlivé spoje v tabuľkovom pohľade na turnus.
- rozšírilo sa vyhľadávanie algoritmu, čo pri menších strediskách môže viesť k mierne predĺženému výpočtu, ale taktiež kvalitnejším riešeniam.
- pribudol prepínač v globálnych nastaveniach (záložka Všeobecné), či je alebo nie je bezpečnostná prestávka zahrnutá vo FPČ.

Opravy:
- zrýchlenie verifikácie spojov po načítaní v komunikácii so serverom. Taktiež zrýchlenie procesu pred začiatkom výpočtu.
- pri zamknutých turnusoch sa vyskytlo duplikované pomenovanie, ktoré aktuálne algoritmus kontroluje a vždy zachová jedinečnosť názvu.
- vytvorenie nového prístupu, kde namiesto dátového koreňa vytvárame nový projekt.
- upravenie prepočtov nočnej práce a vyvedenie definovania obdobia nočnej práce do všeobecných nastavení.
1.2.2.0
9.8.2023
- pribudla možnosť duplikovania aktuálneho výpočtu pomocou voľby Duplikovať alebo klávesovej skratky Ctrl+D.
- pre modul Modelovanie je pri spojoch pre výpočet povolené zavádzať fiktívne spoje s možnosťou editácie a to:
• hromadne pomocou tlačidla Plus,
• duplikovaním konkrétneho spoja.
- pribudla možnosť zadať mzdu za bezpečnostnú prestávku, obed a nočný odpočinok cez deň samostatne. Zároveň bolo implementované automatické prepočítanie nákladov pre turnusy pri zmene globálnych nastavení.
- v globálnych nastaveniach v sekcii Všeobecné pribudla možnosť prepínania tvorby siete podľa:
• minimálnych tarifných hodnôt,
• priemerných tarifných hodnôt,
• maximálnych tarifných hodnôt.
- v globálnych nastaveniach v sekcii Všeobecné pribudla možnosť na prepínanie automatickej tvorby názvu turnusov podľa:
• poradového čísla (implicitne nastavenie),
• depa turnusu,
• depa turnusu a odchodu prvého spoja.
- v globálnych nastaveniach v sekcii Medzičas pribudol nový prepínač na zobrazovanie aktivity nočný odpočinok v turnuse.
- vylepšené zobrazenie vybraného dopravcu/dopravcov pomocou "tagu" dopravcu vo vlastnostiach výpočtu.
- vo voľbe Pomoc pribudla možnosť:
• zaslať spätnú väzbu/novú požiadavku priamo cez nástroj spolu s priložením potrebných súborov.
• zobraziť informácie o používateľovi.
- stĺpec počet zastávok je dostupný aj pre tabuľku spoje.
- pre parameter Obraty v sekcii Všeobecné pribudla voľba Obrat pre linku na hromadné nastavenie obratov pred/po pre všetky spoje linky.
- v exportoch pribudla voľba Export EDISON, kde je implementovaná beta verzia modulu pre export súborov riešenia vo formáte nástroja EDISON.
- nová štatistika pre modul Profesionál, ktorá zobrazuje dvojfarebný "bar chart", kde je v pomere doba prevádzky autobusu (čas strávený v práci) k platenému času.
- pribudla možnosť hromadného nastavenia konkrétnych hodnôt pre rozšírené vlastnosti spojov.
- pribudli nové klávesové skratky pre koreň:
• Ctrl+S: Uloženie koreňa,
• Ctrl+E: Export koreňa,
• Ctrl+N: Nový výpočet,
• Ctrl+Shift+N: Nové modelovanie.
- pribudli nové klávesové skratky pre výpočtet a modelovanie:
• Ctrl+S: Uloženie riešenia pod koreň,
• Ctrl+D: Duplikovanie dokumentu,
• Ctrl+E: Export riešenia do xls.
- pre modul Profesionál v dokumente porovnanie sú zobrazené okrem rozdielnych spojov aj rozdiely v spojoch.
- vozidlo má priradený vlastný tag podobne ako dopravca.
- pribudla možnosť nastaviť odlišný maximálny čas FPČ pre turnusy, ktoré začínajú pred 6:00 alebo končia po 22:00.
- pre modul Profesionál pribudla možnosť nastaviť spoj ako prvý spoj turnusu priamo z tabuľky Spoje v dokumente Výpočet.
- na webe pribudla nová sekcia Často kladené otázky.

Opravy:
- okamžité prekreslenie histogramu v štatistike Obraty pri zmene hodnôt.
- opravený počet zastávok, kde je hodnota vypočítaná len z tých zastávok, kde spoj reálne zastavuje (nezapočítavajú sa zastávky, kde spoj nezastavuje alebo ide po inej trase).
- radenie vozidiel v štatistike Vozidlá podľa priority vozidiel.
- odstránenie chyby pri zadaní povoleného posunu pred 0 a po 0 minút.
- sfunkčnenie odstránenia jednotlivých položiek v dialógu Prvé spoje.
- odstránenie chybného ukladania a načítania riešenia pri zamknutých turnusoch.
- oprava chyby, ktorá sa vyskytuje, pri opätovnom spustení výpočtu nad načítaným dokumentom zo súboru .itcourse.
- pre uloženie koreňa s výpočtami sa ukladá aj uzamknutie jednotlivých turnusov.
- doplnený help k nákladom.
- oprava čitateľnosti popisu v tagoch vozidiel a dopravcov.
- pri rozdeľovaní spojov medzi strediská zobrazenie aj pôvodného dopravcu/strediska.
1.2.1.0
3.7.2023
- pribudla možnosť zamknúť turnus pre opätovný výpočet pomocou zámku pri turnuse.
- umožnená editácia názvu turnusu, ktorý sa zachová pri uložení riešenia a pri načítaní rozšírenej JDF dávky, ale aj pre zamknuté turnusy pri nasledujúcom výpočte.
- pri minimalizácii obratov v účelovej funkcii je možnosť pridávať navyše aj položky a v rámci nich definovať:
• hranicu v minútach, pod ktorú sa minimalizujú obraty,
• časový interval, v ktorom chce používateľ obraty minimalizovať (napr. od 8:00 do 10:00),
• stanicu, v ktorej sa minimalizujú obraty (môže byť aj nevyplnená).
- pribudla možnosť výberu liniek do optimalizácie pre výpočet a modelovanie.
- možnosť priradiť vzorové riešenie aj z iného koreňa.
- zrýchlenie procesu načítania, lepšie informovanie o priebehu.
- nové ovládanie jednotlivých parametrov a špecifikácie podmienok pre členy účelovej funkcie.
- pri modelovaní je možné zadefinovať výnimky v posunoch pre konkrétny spoj/spoje definovaním povoleného posunu pre daný spoj dopredu a dozadu. Ak je povolený posun nulový, tak sa spojom nesmie hýbať.
- pre modul profesionál pribudla štatistika obraty, ktorá zobrazuje počet obratov v rámci definovaného rozsahu (napr. od 0 do 5 minút) pre definovanú zastávku (môže byť aj nevybratá) v priebehu vzorového dňa, ktorý je rozdelený na polhodinové intervaly.
- pre modul profesionál v dokumente porovnanie:
• pribudla skupina NÁKLADY na porovnanie nákladov až na jednotlivé položky
• pribudla sekcia OBRATY, kde sa porovnáva počet obratov na otoč, 1-2 minúty, 3-5 minút a nad 5 minút.
• zobrazuje sa aj rozdiel porovnávaných hodnôt.
• pribudlo zapínanie a vypínanie jednotlivých sekcií.
- pre modul profesionál pribudlo na karte Analýza automatizované zhlukovanie oblastí s možnosťou prezerania si zhlukov.

Opravy:
- odstránenie pádu aplikácie v prípade špecifického nastavenia používateľa.
- zohľadnenie vlastných hodnôt pre rovnomernosť FPČ.
- oprava chyby pri vkladaní a započítaní externej hrany pre depo/vozovňu (miesto, ktoré nie je v sieti tarifných km).
1.2.0.0
9.6.2023
- výrazné zrýchlenie prvej aj druhej fázy výpočtu umožnilo ich spojenie do jedného výpočtu.
- nový pohľad na dokument s výpočtom, kde je možné v záložke Parametre v troch stĺpcoch definovať PARAMETRE, AKTIVITY a členy ÚČELOVEJ FUNKCIE.
- pre aktivity Denná kontrola a Odovzdávanie tržby sa dá nastaviť:
• trvanie v minútach,
• preferovaný čas od,
• preferovaný čas do,
• striktné dodržanie preferovaných časov,
• zastávka/zastávky vykonávania aktivity,
• nevloženie aktivity, ak zastávka je zároveň depom.
- pre aktivity Kontrola pred turnusom a Kontrola po turnuse sa trvanie nastavuje priamo v stĺpci AKTIVITY.
- pre aktivitu Povolená výmena vodiča sa dá nastaviť:
• trvanie v minútach,
• preferovaný čas od,
• preferovaný čas do,
• striktné dodržanie preferovaných časov,
• výmena v začiatočnom mieste turnusu,
• ak je definované depo/depá, tak či sa musí výmena uskutočniť v depe.
- v záložke Štatistiky je podrobné zobrazenie nákladov, ktoré sa počítajú podľa parametrov v sekcii Náklady v globálnych nastaveniach programu. Náklady sa dajú pozerať v členení na:
• Celkové náklady,
• Hodinová mzda,
• Príplatky,
• Ostatné náklady.
- nový pohľad na dokument pre modul Modelovanie, kde je možné v záložke Parametre v troch stĺpcoch definovať PARAMETRE, akciu MODELOVANIA a redukované členy ÚČELOVEJ FUNKCIE.
- pre akciu modelovania Posuny sa dá nastaviť:
• váha,
• veľkosť posunu dozadu (o mínus n minút),
• veľkosť posunu dopredu (o plus n minút).
- pre akciu modelovania Záporné obraty sa dá nastaviť:
• váha,
• veľkosť záporného obratu v minútach.
- nad koreňom pribudla voľba Správa dopravnej siete, ktorá zobrazí tabuľku s definovanými resp. načítanými prejazdmi z rozšírenej JDF dávky a v druhej záložke je možné prezerať zastávky. Pridávanie, špecifikovanie a odoberanie prejazdov je možné len pre modul Profesionál.
- pre modul Profesionál:
• je umožnené porovnávať rôzne riešenia, pričom nástroj poskytuje prehľadné porovnávania základných štatistík,
• je umožnené pridať nový člen účelovej funkcie na maximalizáciu podobnosti vytváraného riešenia vzorovému riešeniu,
• pribudla nová štatistika pre podobnosť turnusov v záložke Štatistiky.
- po spustení výpočtu sa zobrazujú v spodnej časti dokumentov fázy výpočtu (predávanie dát na server, základný výpočet, zapracovanie legislatívy a prenos riešenia zo serveru na klienta).

Opravy:
- možnosť editovania hranice, pod ktorú je minimalizovaný počet obratov.
- oprava a výrazné zrýchlenie exportu výsledkov do formátu .xlsx. Pridanie možnosti exportu pre uložené riešenia pod koreňom.
- vylepšenie optimalizácie pracovných zmien, kde
• sa správne počítajú zmeny pre jedného a dvoch vodičov v dlhodobom plánovaní,
• sa počíta aj s maximálnym FPČ pre jedného vodiča, ktoré je možno nastaviť v globálnych nastaveniach,
• sa pracuje aj s pridávaním manipulácie tak, aby neprekročil FPČ a vytvoril požadované turnusy pre jedného vodiča,
• je ďalším možným prínosom nižší počet vodičov a rýchlejší výpočet.
1.1.7.0
27.4.2023
- modul profesionál obohatený o nové štatistiky s možnosťou prepnutia medzi stĺpcovým grafom a histogramom pre:
• nočný odpočinok turnusov,
• čas konca turnusov,
• obraty,
• prázdne kilometre.
- pre modul profesionál pribudlo priradenie turnusov jednotlivým dopravcom/prevádzkam tak, aby sa počet spojov s alternatívnym dopravcom minimalizoval. Praktické využitie je v prerozdelení spojov medzi prevádzky po optimalizácii všetkých spojov dopravcu s cieľom zníženia celkového počtu turnusov dopravcu.
- v štatistike FPČ pribudla možnosť prepnutia medzi stĺpcovým grafom a histogramom.
- nastavenie maximálneho času státia (obratu) v minútach pre ľubovoľnú zastávku.
- pre fixné obraty:
• doplnené stĺpce pre príchod prvého spoja, odchod druhého spoja a obrat medzi spojmi,
• umožnené hromadné zrušenie,
• algoritmus povoľuje nastaviť porušenie fixných obratov s tým, že počet porušení minimalizuje.
- nastavenie preferovaného obdobia, kedy sa majú aktivity vykonávať.
- podpora tmavého režimu zobrazenia.

Opravy:
- vyhľadávanie textov vo filtroch tabuliek.
- v názvoch zástavok odstránená medzera za obcou.
- zobrazovanie obratov pod definované minúty.
- zobrazovanie predikcií pre každý pracovný deň a víkend.
- zobrazovanie a výber štatistík len pre určený výpočet/modul.
- vypnutie a nasledovné zapnutie sledovaných kontrol sleduje čo má.
- zobrazovanie textov vo filtri pre stĺpec Depo v tabuľke turnusov.
1.1.6.0
29.3.2023
- export a import formátu JDF, ktorý bol rozšírený o súbory na prenos údajov o vzorových turnusoch.
- ukladanie riešení do zdrojových dát koreňa s následným exportom do rozšíreného formátu JDF.
- dostupné nasledovné funkcionality pri zapnutí módu Modelovanie:
• posuny spojov,
• záporné obraty,
• zlaté spoje (turnusy s jedným spojom).
- editovanie rozšírených vlastností spojov (čas meškania, obsadenosť spojov) priamo v aplikácii, pričom sa mení reálna hodnota (predikcia pomocou IA ostáva nezmenená).
- zobrazovanie štatistík v samostatnej záložke a ich obohatenie o rôzne pohľady.
- zrýchlenie výpočtov spolu s nižšou záťažou na zariadenie používateľa.
- na oficiálnej stránke produktu (https://itcourses.itransys.eu/) pribudla nová sekcia Na stiahnutie, so vzorovými odporúčanými šablónami.
- zapínanie typov kontroly turnusov pre jednotlivé fázy výpočtu v globálnych nastaveniach.
- zavedenie nového typu obratu pred, resp. po konkrétnom spoji. Zadaním sa po, resp. pred spojom vyžaduje obrat v minimálnej dĺžke definovaných minút.

Opravy:
- ukladanie spojov, ktoré nevstupujú do optimalizácie je na úrovni šablóny, nielen na úrovni súboru *.itcourse.
- zadávanie a zobrazovanie obratov je vhodne členené a zároveň funguje efektívne aj pri veľkom počte fixných obratov.
1.1.5.0
17.2.2023
- upozorňovanie používateľa na prípadnú nesprávnu konfiguráciu všeobecných nastavení.
- minimalizácia striedania vodičov tak, aby v prípade povoleného striedania bol počet striedaní minimálny.
- zobrazovanie názvov zastávok podľa stavu prepínača "Mód zobrazenia zastávky" vo všeobecných nastaveniach aplikácie. V tooltipe sa vždy zobrazuje celý názov zastávky.
- doplnenie funkcionality na správu vozového parku používateľa a jeho použitie pri optimalizácii použitých vozidiel.
- nové zobrazenie na diagrame (mape) pomocou vypočítaných približných súradníc jednotlivých bodov JDF/GTFS. Diagram spolu s histogramom premávajúcich spojov sa zobrazuje v pohľade "Analýza", ktorý je dostupný pre používateľa s príslušným oprávnením (zakúpený balíček Profesionál).
- nový grafický indikátor "Vyváženosť" na zobrazenie rovnomernosti riešenia. Indikuje, ako veľmi sú si podobné jednotlivé turnusy z pohľadu účelovej funkcie. V prípade nízkej hodnoty (pod 60%) je možné, že niektoré turnusy sú nevhodné z hľadiska účelovej funkcie, prípadne použitých modulov.
- na oficiálnej stránke produktu (https://itcourses.itransys.eu/) pribudla nová sekcia Novinky, kde sú zobrazené novinky pre jednotlivé verzie aj s prípadným rozšíreným popisom.

Opravy:
- vo všetkých tabuľkách vrátane vnorených tabuliek je v prípade povoleného usporiadania aj možnosť vrátenia (na tretie kliknutie v hlavičke stĺpca) základného usporiadania v tabuľke.
- zoradenie podľa časov v turnuse funguje na základe hodnoty, nie reťazca.
- opravenie modulu "Nočný odpočinok" pre dokument Výpočet, kde vo výnimočných prípadoch so spojmi podľa legislatívy 561/2006 došlo ku kolapsu aplikácie.
- po kliknutí na turnus v tabuľke spojov sa zobrazí daný spoj v príslušnom turnuse v tabuľke turnusov.
- úprava exportu tak, aby súhlasil s tabuľkou turnusov, ktorá je zobrazená v dokumente Turnus.
- oprava podfarbenia pevných kódov pre premávanie spojov červenou farbou (všade, kde je premávanie v rozpore s pevnými kódmi).
1.1.4.0
22.12.2022
- v Legislatíve pribudol:
• modul Prebytok pracovného času, ktorý zabezpečuje vloženie prestávok pre čas strávený v práci nad stanovenú hranicu,
• modul Povolená výmena vodičov, ktorý umožňuje na jednom vozidle vystriedať počas dňa dvoch vodičov. Je umožnené určiť čas potrebný na striedanie, interval v ktorom je možné striedanie ako aj miesto striedania vodičov,
• člen účelovej funkcie Delený nočný odpočinok, ktorý optimalizuje skrátený delený odpočinok. Pre SR má tento odpočinok charakteristiku 8 + 4 hodiny (spolu delené na 3 časti) alebo 9 + 3 (spolu delené na 2 časti).
- v dialógu O programe:
• pribudli odkazy na sociálne siete,
• pribudol distribútor CHAPS spol. s r.o., ktorý distribuuje nástroj v Českej republike.
- umožnené vkladanie aktivity "Pohotovosť" do voľných časov v turnusoch, kde je možné definovať minimálne trvanie pohotovosti a maximálne trvanie pohotovosti pre turnus. Pohotovosť sa vkladá tak, že suma pohotovosti a FPČ nepresiahne maximálny povolený pracovný čas.
- umožnený viacnásobný výber vo filtroch vo vlastnostiach dokumentu,
- v názve záložke Turnusy sa oranžovou farbou signalizuje porušenie kontroly turnusov. Pri pohybe myškou nad takto porušenými turnusmi sa zobrazia dôvody porušenia.
- pribudlo automatické zobrazenie pomoci pre všetky moduly, členy účelovej funkcie a parametre v globálnych nastaveniach. Automatické zobrazovanie pomoci sa dá vypnúť prepínačom v globálnych nastaveniach v sekcii Všeobecné.
- v globálnych nastaveniach v záložke Legislatíva pribudla sekcia Pracovná zmena, kde sa nastavujú hodnoty pre turnus určený pre jedného vodiča (takéto turnusy môže vodič vykonávať opakovane každý deň).
- prihlasovací dialóg sa dá potvrdiť aj tlačidlom Enter.
- zadávanie zastávok pri nastavení parametrov modulov funguje aj bez diakritiky.

Opravy:
- vylepšené zobrazovanie prvých spojov.
- vylepšené zobrazovanie spojov v obratoch.
- vylepšené zobrazovanie modulov a členov účelovej funkcie.
- vylepšené zobrazovanie štatistík pre jednotlivé výpočty.
- vylepšené tabuľkové zobrazenie turnusov v podobe zjednotenia stĺpcov a pridania aktivít zobrazujúcich čas nečinnosti.
- správne nastavenie alternatívnych hodnôt pre zákon 561/2006 po obnovení všetkých pôvodných hodnôt.
- pri zmene sledovanej hodnoty obratov v tabuľke turnusov sa prepočíta aj sumárny riadok pre zadanú hodnotu "Obratov do".
- opravené formátovanie sumárnych hodnôt v tabuľke turnusov.
- odstránenie chyby vo výpočte pre niektoré špecifické fixné obraty.
1.1.3.0
11.11.2022
- ukladanie konfigurácie aplikácie.
- spoje nad 50 km a medzinárodné spoje sa riadia legislatívou podľa 561/2006.
- pridanie bezpečnostnej prestávky ako samostatnej aktivity a jej zjednotenie s obedom (ak je to možné).
- aktivity sa zobrazujú pomocou piktogramov a sú farebne odlíšené.
- automatické nastavenie manipulácie a pohotovosti.
- pridanie anglickej a českej mutácie.
- pridanie vyhľadávania do tabuliek pomocou CTRL-F.

Opravy:
- ukladanie a načítanie stromu výpočtov.
- premenovanie a vylepšenie člena účelovej funkcie na zoskupovanie spojov podliehajúcim rovnakej legislatíve napr. pre spoje podľa 561/2006.
- sprístupnenie voľby Otvoriť pre dokumenty typu Výpočet a Legislatíva.